chu
Dr. My T. Nguyen
Founder
Tóm tắt

Tiến sĩ Nguyễn Thành Mỹ thành lập Quỹ Nguyễn Thanh Mỹ vào năm 2012 để tài trợ cho các dự án phòng chống bệnh viêm gan B, cấp học bổng đại học cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tài năng và xây nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở nông thôn Việt Nam. TS.Nguyễn, quê quán tại Travinh, hiện là Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Mylan Group. Với công ty, Dr.Nguyên đã xây dựng hàng chục ngôi nhà, xây cầu ở các vùng nông thôn và thực hiện thành công một chương trình giáo dục hợp tác. Dr.Nguyen tìm cách cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhiều người hơn nữa thông qua Quỹ.

Dr.Nguyen có bằng Tiến sĩ về Năng lượng và Vật liệu của L’Institut national de la recherche scientifique (INRS) – Éner-gie, Matériaux et Télécommunication, Thạc sĩ Khoa học về Xúc tác Không đồng nhất và Cử nhân Khoa học về Hóa học Phân tích từ Đại học Condordia.