Sự kiện

Mô hình 3 tại chỗ khiến doanh nghiệp mất hàng tỷ đồng mỗi tháng