Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ:
Nghĩ mình là người Việt Nam, đừng nghĩ mình là Việt Kiều, thì mình sống thoải mái hơn ở Việt Nam.
CONTACTS
Blog

RYNAN Insect Monitoring System in Vietnam & Japan 2024 (EN/VN/JP/TH Subs)

Please vote for Video RYNAN Insect Monitoring System