Letters

Chuẩn bị sống chung với SARS-COV-2

TS. Nguyễn Thanh Mỹ

Doanh nhân, Nhà khoa học chia sẽ phương pháp xét nghiệm VIRUS SARS-COV-2 nội dung bao gồm:

MỤC ĐÍCH XÉT NGHIỆM COVID-19

NHỮNG SAI SỐ TRONG XÉT NGHIỆM COVID-19

CƠ BẢN XÁC SUẤT THỐNG KÊ TRONG XÉT NGHIỆM COVID-19

PHƯƠNG THỨC LẤY MẪU XÉT NGHIỆM CNOK

KẾ HOẠCH SỐNG CHUNG VỚI SARS-COV-2

VIDEO “HAI GIẢI PHÁP TÁI SẢN XUẤT HIỆU QUẢ”